lunes, 29 de agosto de 2011

Eironeia Jove - segon document
Malgrat que encara no s’ha obert el període de presentació de currículums per formar part de la companyia Eironeia Jove, ja hem rebut moltes sol·licituds de informació a les quals donem resposta general en aquest segon document (a partir de l’1 de setembre respondrem individualment).

Objectiu

L’objectiu d’Eironeia Jove és donar una oportunitat de pràctica professional a persones amb una formació suficient en teatre, en música o en dansa. La suficiència de la formació es valorarà tenint en compte els estudis cursats, l’experiència i, si s’escau, la prova específica.

Direcció

La direcció titular de la companyia l’assumirà Joan Solana. Tanmateix, cada temporada es convidaran directors teatrals, musicals i coreògrafs als quals s’encarregaran espectacles concrets.

Produccions

Eironeia Produccions, S.L. estudiarà quina és la producció adient per a cada temporada tenint en compte, entre d’altres, els factors següents: directors convidats; membres de la companyia; possibilitats d’exhibició; pressupost; etc.

Aquests factors poden fer recomanable un únic espectacle amb tota la companyia; o dos o més espectacles dividint la companyia.

Es garanteix que tots els membres d’Eironeia Jove participaran en un espectacle cada temporada.

Pel que fa al curtmetratge, durant els primers quatre anys, la garantia és de participació en una pel·lícula durant el temps de permanència en la companyia.

Compensacions econòmiques

Les persones seleccionades rebran una beca durant el període de preparació d’un espectacle, que es considerarà període d’aprenentatge i de perfeccionament professional. La percepció de la beca no pressuposa relació laboral, vinculació o prestació de serveis de cap mena entre el becari i Eironeia Produccions, S.L., ni donarà lloc a la seva inclusió en la Seguretat Social.

La beca s’abonarà al final del període de preparació i el seu import dependrà del temps d'assaig i dels recursos pressupostaris.

Si l’exhibició de l’espectacle l’assumeix Eironeia Produccions, S.L. es formalitzarà la relació laboral adient.

Compromís de les persones seleccionades

Les persones seleccionades signaran una carta de compromís.

La relació amb Eironeia Jove no és exclusiva. Es pot formar part d’altres companyies i participar en altres projectes artístics sempre que no interfereixin en les produccions d’Eironeia Jove en les quals participin.

Per facilitar al màxim la possibilitat de participar en altres projectes, Eironeia Produccions, S.L. tancarà el programa bianual abans de la signatura de la carta de compromís.

Limitacions d’admissió de sol·licituds

No hi ha cap altra limitació d’admissió de sol·licituds que el termini temporal fixat, ni lingüística, ni geogràfica, ni de cap altre tipus. Tanmateix, tenint en compte que els espectacles de text seran en català, es demanarà l’aprenentatge d’aquesta llengua a les persones seleccionades que no la parlin.

El primer calendari de treball

A títol indicatiu, Eironeia Produccions, S.L. treballa amb el calendari provisional següent:

Admissió de sol·licituds: de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2011.

Proves específiques: de l’octubre de 2011 al febrer de 2012.

Publicació de la relació de seleccionats: març de 2012.

Publicació del pla de producció 2012-2014: març de 2012.

Inici del primer projecte: juny/juliol de 2012. (Podria donar-se el cas que el primer projecte hagués de crear-se abans. Si és així, es comunicarà amb temps suficient perquè les persones que s’hi hagin d’implicar puguin fer-ho o, si no els és possible, puguin ajornar la seva incorporació a la companyia fins el mes de juny o juliol).

Banyoles, 29 d’agost de 2011

No hay comentarios: